Leveringsvoorwaarden Diëtistenpraktijk Saenland

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Diëtistenpraktijk Saenland en haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke personen en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen. Onder diëtist wordt verstaan professional, die voedingsvoorlichting en dieetbehandeling levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.

Verhindering

Bij verhindering dient u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Dit kan telefonisch (eventueel ingesproken op het antwoordapparaat) of via e-mail worden gedaan. Voor afspraken die niet tijdig afgezegd worden, zal de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht worden. Cliënt ontvangt hiervoor een factuur. Deze kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Tarieven

Het tarief bij niet gecontracteerde verzekeraars of niet te declareren tijd bedraagt € 17,50 per kwartier.

Tarieven Diëtistenpraktijk Saenland:

Eerste consult : € 70,=

Individueel dieetvoorschrift : € 17,50 -  35,=

Vervolgconsult : € 35,=

Kort (weeg)consult : € 17,50

Telefonisch of email consult : € 17,50

Uittoeslag bij huisbezoek(Zaanstreek) : € 20,=

Dieetadvisering is per kalenderjaar voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering, dit wordt afhankelijk van de aandoening verrekend met uw verplichte eigen risico. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico. In principe is de diëtist vrij toegankelijk, maar in de meeste gevallen is een verwijsbrief nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. U dient zelf uw polisvoorwaarden of zorgverzekeraar te raadplegen om na te gaan of en voor welke vergoedingen u in aanmerking komt.

Toelichting behandeltijd

Een consult bestaat uit directe tijd en indirecte tijd. Indirecte tijd omvat alle bijkomende werkzaamheden zoals voedingsanalyse, registratie, administratie van uw dossier en rapportage naar de huisarts/specialist. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig.  

Declaraties

Declaraties voor dieetadvisering worden rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar Diëtistenpraktijk Saenland een contract mee heeft, tot het maximaal gecontracteerde aantal uren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van het maximaal gecontracteerde aantal behandeluren, ontvangt de cliënt een factuur conform tarief van de praktijk. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.

Betaling

Indien u zelf betaling verschuldigd bent krijgt u na afloop van het consult een factuur, deze krijgt u direct mee of wordt naar u opgestuurd. De factuur dient u binnen 14 dagen te betalen door het verschuldigde bedrag over te maken op rekening van ING IBAN nr: NL09 INGB 0006 2661 55 ten name van Diëtistenpraktijk Saenland. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is Diëtistenpraktijk Saenland gerechtigd om alle kosten die verband houden met het innen van de betaling in rekening te brengen. Onder deze kosten vallen ook de kosten van eventuele aanmaningen, het incassobureau en de gerechtelijke kosten. 

Verschuldigdheid

Voor de bepaling van hetgeen door de opdrachtgever aan de diëtist verschuldigd is zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend, tenzij het tegendeel bewezen wordt.

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. Diëtistenpraktijk Saenland sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de diëtist.

Klachten

Als u niet tevreden bent over de behandeling of werkwijze van Diëtistenpraktijk Saenland, dan wordt u verzocht dat eerst met de diëtist te bespreken. Wanneer u samen niet tot een bevredigende oplossing komt, kunt u een klacht indienen bij de Klachtenloket Paramedici. Dat kunt u doen via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl.  

Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Diëtistenpraktijk Saenland handelt conform deze wet. Het is gebruikelijk om bij de start en beëindiging van de behandeling een rapportage te sturen naar de verwijzer. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aangeven.

 [ Top ]

 Download de algemene voorwaarden